top of page

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
1.2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door LeMar Creations georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
LeMar Creations gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
1.4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.6. Dag: kalenderdag.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het hele aanbod van LeMar Creations in haar webwinkel en op alle tussen de consument en LeMar Creations aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.
2.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende  voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

 

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van LeMar Creations langs elektronische weg heeft aanvaard.
3.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt LeMar Creations onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.3 LeMar Creations treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal LeMar Creations daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.4 LeMar Creations kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument  aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien LeMar Creations op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.
3.5 Het staat LeMar Creations vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij LeMar Creations en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien LeMar Creations een bestelling of aanvraag weigert, deelt LeMar Creations dit onmiddellijk mee aan de consument.

 

4. HET AANBOD

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit  nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als LeMar Creations gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden LeMar Creations niet.
4.3 De website bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en  verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het  bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

 

5. DE PRIJS/VERZENDKOSTEN 

5.1 De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief omzetbelasting.
5.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Dit wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
5.3 De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Voor de hoogte van de verzend- en rembourskosten maakt het niet uit of de consument één of meerdere producten bestelt. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de grootte en zwaarte van de verzending.

 

6. BETALING

6.1 Bij bestellingen via de webwinkel kan via iDEAL (SSOW) worden betaald.
LeMar Creations kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

6.2 In het geval dat met LeMar Creations een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
6.3 Ten laste van de consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die LeMar Creations als gevolg van niet-nakoming door de consument van diens (betalings-)verplichtingen zal maken.
6.4 In geval van niet-tijdige betaling is LeMar Creations bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 6.3 daaronder begrepen.

 

7. LEVERING

7.1 LeMar Creations verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, en de bestelling wordt voor 12:00u gedaan en betaald, dan versturen we het product de volgende dag. Als een product niet op voorraad is of er wordt op verzoek besteld, dan hebben we overleg over de leverdatum. De levering gaat via PostNL of DHL. In de regel zal de bestelling de volgende werkdag worden geleverd (met uitzondering van zondag en maandag). Wij kunnen hier geen garanties over geven.
7.2 Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht.
7.3 LeMar Creations is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
7.4 Er gelden speciale voorwaarden voor gepersonaliseerde producten. Het toevoegen van tekst aan producten kan enige tijd in beslag nemen. Dit betekent dat de verzending van uw volledige bestelling van gepersonaliseerde producten langer in beslag kan nemen, dit gaat altijd in overleg tussen de consument en LeMar Creations.

7.5 Bestellingen kunnen alleen binnen Nederland worden geleverd.

 

8. RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT

8.1 De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
8.2 Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan. Dit binnen 14 werkdagen na aflevering van het product in kwestie, mits de producten niet zijn gebruikt. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 werkdagen retour te sturen. De consument neemt voor retourneren acht van alle voorwaarde voor retourzending.
8.3 Indien de consument van zijn herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft  gemaakt, dan draagt LeMar Creations zorg voor terugbetaling binnen 14 werkdagen na ontvangst van de retourzending van het door de consument betaalde, exclusief verzendkosten.
8.4 Ruilen is niet mogelijk bij gepersonaliseerde producten welke speciaal voor u op maat zijn gemaakt, behalve in het geval van productiefouten.

 

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De artikelen blijven eigendom van LeMar Creations tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.
9.2 De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

10 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 LeMar Creations staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2 LeMar Creations is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van LeMar Creations.
10.3 Indien LeMar Creations, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
10.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die LeMar Creations aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
10.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. LeMar Creations behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

10.6 Gebruik van de producten mag alleen onder toezicht van een volwassene. Voor ieder gebruik dient het product te worden gecontroleerd in verband met veiligheid.

 

11 OVERMACHT

11.1 In geval van overmacht is LeMar Creations niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

12 PRIVACY

12.1 Door te bestellen geeft de consument toestemming aan LeMar Creations zo nodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. LeMar Creations gebruikt de gegevens van consument uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden zonder de  toestemming van consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.
12.2 De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door LeMar Creations worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.
12.3 LeMar Creations zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

 

13 TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van LeMar Creations is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

14 GESCHILLEN 

14.1 De consument kan voor vragen en/of klachten mailen naar creationslemar@gmail.com. Vragen worden zo spoedig mogelijk en klachten worden doorgaans binnen 14 werkdagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is, wordt de consument op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

 

15 BEDRIJFSINFORMATIE 

15.1 LeMar Creations, gehaakte babycadeau's, is gevestigd te (hoofdvestiging) Amsterdam en is geregistreerd in het handelsregister onder het nummer: KvK 74983555.

15.2 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot LeMar Creations. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel LeMar Creations als de consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 

16 AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

16.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

bottom of page